Mùa Thu Lá Bay - The Young Ones (1973)

Actors:Chân Trân,Đặng Quang Vinh