Happy Together - Xuân Quang Sạ Duệ (1997)

Actors:Trương Quốc Vinh,Lương Triều Vĩ,Trương Chấn