L'impitoyable - Thiếu Lâm Mộc Nhân Hạng (1976)

Actors:Thành Long,Tưởng Kim,Trương Băng Ngọc,Vũ Đức Sơn,Lỗ Bình

Tựa tiếng Anh: SHAOLIN WOODEN MEN