Shaolin Wooden Men - Thiếu Lâm Mộc Nhân Hạng 1976

Actors:Thành Long,Kim Cương,Tưởng Kim,Trương Băng Ngọc,Vũ Đức Sơn