Wait 'Til You're Older - Tuổi Mộng Kỳ Duyên 2005

Actors:Lưu Đức Hoa,Mạc Văn Uý,Lâm Gia Đống,Huỳnh Nhật Hoa